NOVEMBER
03 - 2023 SWISSOTEL
THE BOSPHORUS
ISTANBUL
ISTANBUL
WE ARE EMPOWERING
ENERGY PURCHASERS

AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ETKİNLİK KATILIMCILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Foton Yazılım Teknolojileri ve Enerji Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“Foton”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Foton, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni firma internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: Foton Yazılım Teknolojileri ve Enerji Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. 

Adres: Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. D Blok No: 8 İç Kapı No: 8 Beşiktaş / İSTANBUL

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” veya “Foton” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

“İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca “a, c, ç ve e” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Kanunlarda açıkça görülmesi, hizmetlerin yerine getirilebilmesi, Firma olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi yasal hakların kullanılabilmesi ve meşru menfaat sebepleri ile kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad)
İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, yerleşim yeri adresi, e- posta)
Hukuki İşlem Verisi: Bu veri kategorisi adli makamlarla tüketici hakem heyetleri ile ilgili yazışmalarda yer alan bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur. (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgileri)
Pazarlama Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu pazarlama ve satış amaçlı kullanılan veri grubudur. (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi gezinme bilgileri, pazarlamaya yönelik çerez bilgileri)
Finans Verisi: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur. (Banka Hesap No, IBAN)
Tarafınızca bu yönde açık rızanın verilmesi halinde İletişim Bilgileriniz ayrıca reklam ve tanıtım amaçları ile ayrıca işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK’nin 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

 

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili kişinin Haklarını 

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamında düzenlenen haklara sahip bulunmaktasınız. Bu kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. D Blok No: 8 İç Kapı No: 8 Beşiktaş / İSTANBUL- Türkiye adresine yazılı olarak veya irec@foton.energy e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir.